Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 28.05.2020

Internet dla Mieszkańców


„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


W dniu 10.09.2010 r. Gmina Kobylanka podpisała umowę o dofinansowanie z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla inwestycji pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z Osią Priorytetową 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Kobylanka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Wsparciem objęte zostaną następujące grupy docelowe:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Projekt ma na celu zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy. W ramach inwestycji zaplanowano budowę infrastruktury radiowej, która gwarantuje odbiorcom Projektu nieodpłatny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania, zakup sprzętu komputerowego, instalację w gospodarstwach domowych oraz jednostkach podległych i realizację pozostałych działań w celu płynnego przeprowadzenia Projektu. W projekcie przewidziano również działania koordynujące. Polegać one będą na możliwości korzystania z darmowego dostępu do Internetu w 16 jednostkach podległych gminie.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 948 010,60 PLN.
Kwota dofinansowania (85% EFRR) 1 655 809,01 PLN.
Dotacja z publicznych środków krajowych (15%) 292 201,59 PLN.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31