Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 28.05.2020

Program "Nasze Śmieci"Harmonogram wywozu odpadów 2019r.
HARMONOGRAM MOBILNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Program "Nasze śmieci"

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ROKU 2018

Realizując program usuwania azbestu z terenu Gminy Kobylanka Wójt Gminy Kobylanka wydłuża termin przyjmowania wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest na rok 2018.


Zainteresowane osoby, które chcą w 2018 roku unieszkodliwić zalegający na nieruchomości azbest, powinny złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Kobylanka w terminie do 28.02.2018 r.


Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.kobylanka.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka w godzinach pracy urzędu.


Realizacja programu uzależniona będzie od uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2018.


Wszelkie informacje związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Kobylanka można uzyskać pod numerem telefonu: (091)578 85 29


DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA ODPADY:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych


 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne
Zadanie zostało wykonane ze środków WFOŚiGW


Regulamin Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów

pobierz regulamin w pdf


godziny i dni otwarcia GPZO  :

Informujemy, że od dnia 24.11.2016 Gminny Punkt Zbiórki Odpadów w Morzyczynie będzie czynny:
- we wtorki w godzinach od 6.00 d.o 11.00
- w czwartki w godzinach od 14.00 do 20.00
- w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00


Nr konta, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do końca każdego miesiąca, którego obowiązek dotyczy:

nr konta 47 1020 4867 0000 1802 0125 0307


(z dopiskiem -"opłata za odpady z nieruchomości..." (podać adres nieruchomości, której dotyczy opłata)Obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Kobylanka, 
od dnia 1 września 2016 r. 

Dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) 
11,50 zł/osoby/miesięcznie w przypadku, kiedy odpady zbierane są w sposób selektywny;

2)  
23,00 zł/osoby/miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane w sposób nieselektywny.


W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:


1) 
195,00 zł za rok kalendarzowy, jeśli odpady są gromadzone w sposób selektywny;

2) 
270,00 zł za rok kalendarzowy,  jeśli odpady nie są gromadzone w sposób selektywny.
ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych

zobacz dokumentDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe przez część roku

zobacz dokument
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Gminy Kobylanka

Odpady gromadzone w sposób selektywny w workach (papier, tworzywa sztuczne i metal oraz szkło)
Informacja dot. udostępniania  pojemników i worków na odpady przez mieszkańców do odbioru przez przedsiębiorcę.

Przypominamy, że pojemniki oraz worki na odpady komunalne w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem muszą być bezwzględnie wystawione od godz. 6.00  w widocznym miejscu przy krawędzi posesji za ogrodzeniem (na zewnątrz posesji by pracownicy nie musieli wchodzić na teren nieruchomości)  lub w specjalnej otwartej wiacie na odpady- w przeciwnym wypadku odpady nie zostaną odebrane- reklamacje w przypadku nie dostosowania się do powyższych zapisów nie będą uwzględniane.
UWAGA:

Przypominamy mieszkańcom Gminy Kobylanka o konieczności składania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,  nowych deklaracji właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na obszarze Gminy Kobylanka o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zaistnienia zmian min. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, sposób zamieszkania : sezonowy / całoroczny, sposób postępowania z odpadami : segregacja/ brak segregacji, adresu,  oraz zmiany wszystkich danych, które wpływają na prawidłowe rozliczenie opłaty w wywóz odpadów komunalnych.
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6m.2.

UWAGA:

Informujemy, że do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie nie będą przyjmowane już odpady dużych gałęzi pochodzących z wycinek drzew i krzewów oraz wycięte krzewy i drzewa.
Zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobylanka: odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew można przekazać przedsiębiorcy na zasadzie wcześniejszego jego powiadomienia i zmówienia stosownego pojemnika na własny koszt. 
Ważne zmiany

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za Ciebie gmina Kobylanka, która wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Co szczególnie istotne ze względu na zalesienie terenu Gminy oraz pomniki przyrody na jej terenie, nie będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej!

Zobacz także:
AZBEST


Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31