Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 28.05.2020

 • Strona główna »
 • Projekty realizowane w ramach programu "Kapitał Ludzki"

Projekty realizowane w ramach programu "Kapitał Ludzki"


Projekt Myślę, liczę, działam jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.
Umowę o finansowanie projektu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie podpisał Wójt Gminy Kobylanka mgr Andrzej Kaszubski w dniu 28 sierpnia 2012. Od tego momentu rozpoczęła się realizacja zapisanych w nim zadań, które potrwają do 31 lipca 2015 roku. Zajęcia są realizowane w Szkole Podstawowej w Kobylance i Kunowie oraz Zespole Szkół Publicznych w Reptowie.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wsparcia uczniom wykazującym trudności i specjalne potrzeby edukacyjne w uczeniu się przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, językowych, społecznych, motywacji do uczenia się oraz podniesienie świadomości znaczenia kompetencji kluczowych dla przyszłej drogi zawodowej u młodzieży szkół z terenu naszej gminy.

Celami szczegółowymi są:

 1. Zmniejszenie poziomu trudności w uczeniu się w zakresie matematyki i przyrody, czytaniu, pisania i podniesienie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
 2. Zmniejszenie poziomu trudności w uczeniu się języków obcych.
 3. Zapewnienie uczniom i uczennicom wiedzy dotyczącej korzyści z wyboru określonej ścieżki zawodowej i edukacyjnej oraz doradztwa w zakresie tego wyboru.
 4. Wzrost umiejętności społecznych i motywacji do uczenia się.

W ramach tych celów realizowane będą następujące zadania w Szkołach Podstawowych:

 1. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci ze znacznymi trudnościami. Składają się z 3 bloków: korekcja trudności w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; korekcja trudności w czytaniu i pisaniu; wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Prowadzone będą metodami aktywizującymi – metoda warsztatowa, mapy umysłowe, kinezjologia edukacyjna, mnemotechniki, terapeutyczne programy komputerowe, metoda projektu naukowego z wykorzystaniem tablic interaktywnych.
 2. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami matematyczno-przyrodniczymi oraz w czytaniu i pisaniu. Składają się z 3 bloków: wyrównywanie trudności w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; wyrównywanie trudności w czytaniu i pisaniu; wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Prowadzone metodami aktywizującymi jak w pkt 1.
 3. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w uczeniu się języków obcych. Prowadzone metodą aktywizującą opartą na mnemotechnikach. Metoda ta wzbogaca zakres słownictwa oraz zdolność do spontanicznego wypowiadanie.
 4. Warsztaty zawodoznawcze w klasach VI informują o korzyściach płynących z wyboru ścieżki edukacyjnej oraz przekazują niestereotypową wiedzę dotycząca wyboru zawodu, w szczególności przełamują stereotypy związane z zawodem. 
 5. Zajęcia profilaktyki uzależnień w klasach VI przekazują wiedzę na temat substancji uzależniających, mechanizmu uzależnienia, kształtują praktyczne umiejętności unikania kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, radzenie sobie z naciskiem grupy, umiejętność odmawiania. 
 6. Gimnastyka korekcyjna dla uczniów wykazujących zaburzenia i trudności motoryczne (w tym wady postawy). Zajęcia korygują wady oraz nieprawidłowe napięcie mięśniowe, co ma wpływ między innymi na grafikę pisma oraz wyobraźnię przestrzenną i rytm – funkcje niezbędne w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

W Gimnazjum będą realizowane następujące zadania:

 1. Zajęcia specjalistyczne dla młodzieży ze znacznymi trudnościami w uczeniu się. Składają się z 2 bloków: korekcja trudności w nauce przedmiotów matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii; wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Prowadzone metodami aktywizującymi jak w Szkołach Podstawowych. 
 2. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Składają się z 2 bloków: wyrównywanie trudności w nauce przedmiotów matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii; wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Prowadzone metodami aktywizującymi jak w Szkołach Podstawowych. 
 3. Koło naukowe biologiczno-chemiczne. Składa się z 2 bloków: poszerzanie wiadomości z zakresu biologii i chemii; wykorzystywanie wiedzy w praktyce. Prowadzone przez nauczyciela specjalistę – metodami aktywizującymi: metoda projektu naukowego z wykorzystaniem zakupionego sprzętu badawczego i tablic interaktywnych.
 4. Zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych. Prowadzone metodą aktywizującą opartą na mnemotechnikach. Metoda ta wzbogaca zakres słownictwa oraz zdolność do spontanicznego wypowiadanie.
 5. Warsztaty zawodoznawcze w klasach III informują o korzyściach płynących z wyboru ścieżki edukacyjnej i aktualnej ofercie szkół ponagimnazjalnych, przekazują niestereotypową wiedzę dotycząca wyboru zawodu, w szczególności przełamują stereotypy związane z zawodem. Zostaną przeprowadzone indywidualne diagnozy preferencji zawodowych, w tym dla uczniów niepełnosprawnych.
 6. Trening Zastępowania Agresji dla uczniów wykazujących trudności w zachowaniu. Zajęcia uczą prospołecznych form rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie z nimi, podnoszą motywację do uczenia się.
 7. Gimnastyka korekcyjna dla uczniów wykazujących zaburzenia i trudności motoryczne (w wyniku wad postawy). Zajęcia korygują wady postawy oraz nieprawidłowe napięcie mięśniowe, co ma wpływ na grafikę pisma oraz wyobraźnie przestrzenną i rytm – funkcje niezbędne w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Do poszczególnych typów zajęć zostaną zakupione zestawy podręczników, które otrzymają uczniowie, pomoce i oprogramowanie dydaktyczne, które będą wykorzystywane na zajęciach. Łącznie dzieci i młodzież otrzymają 210 kompletów podręczników. Szkoły zostaną doposażone w 4 tablice multimedialne, 24 zestawy komputerowe, mikroskop elektroniczny, sprzęt rehabilitacyjny oraz szereg różnych innych pomocy dydaktycznych.

Zespół projektowy życzy samych sukcesów edukacyjnych trenerom, nauczycielom i uczniom biorącym udział w projekcie.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31