Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 28.05.2020

Sprawozdanie 07/08.2018

Sprawozdanie z pracy wójta w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.

Spośród licznie podejmowanych, w miesiącach Lipcu/Sierpniu 2018 roku czynności merytorycznych, formalnych i prawnych, znajdujących swoje potwierdzenie w wydanych zarządzeniach, obwieszczeniach, i komunikatach, kilka zasługuje na specjalne omówienie, gdyż ich ranga oraz format kształtują opinię publiczną, wskazując rysujące się zagrożenia bądź spodziewane profity z renty dodatniej zwrotnej.


 

1.) Aktualnie realizowane działania inwestycyjne w Gminie Kobylanka.

1.1.) (Z.II.1.1.2.1.) ETAP PRZYGOTOWYWANIA PRZETARGU. Rozbudowa i remont infrastruktury turystyczno wypoczynkowej na terenie Camping 104 ” Miedwie. Inwestycja dofinansowana poprzez Wiejską Inicjatywę Rozwoju „WIR” w ramach środków finansowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 67% wartości zadania. Otrzymano już potwierdzenie o zapewnieniu zewnętrznego dofinansowania. Przewidywana wartość całkowita inwestycji wraz z dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami, ins. nadzoru i wykonaniem to kwota 379.500 tys. zł. (Wartość WPF) Opracowano dokumentację zagospodarowania terenu Camping 104 „Miedwie”. W przygotowaniu znajduje się już Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


1.2.) (Z.II.1.1.2.2.) ZADANIE ZAKOŃCZONE (MAJ.2018). Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie, kąpielisko Zieleniewo Miedwie, Zakończono prace na placu budowy. Wykonawca robót: Firma JAWAL-BRUK. Koszt całkowity zadania wraz z dokumentacją projektową i udziałem insp. Nadzoru wyniósł 308.797 zł brutto. (wartość WPF).


1.3.) (Z.II.1.3.2.4.) ZADANIE ZAKOŃCZONE (KWIECIEŃ.2018). Budowa peronów autobusowych w ciągu drogi powiatowej, byłej DK-10 wraz z chodnikiem w Morzyczynie. Wykonawca robót: Firma LJ DRAGON, kwota zadania całkowity wraz z kosztami ins. nadzoru oraz dokumentacjami projektowymi, (techniczna i organizacji ruchu) =242.942 zł brutto (wartość WPF). Zadanie rozszerzono o porozumienie i dofinansowanie zadania przez firmę Netto. Wykonano część związaną z bezpieczeństwem drogowym, chodniki, zjazdy, przejścia, wiaty autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe oraz włączenie parkingów dyskontu netto do drogi publicznej.


1.4.) (Z.II.1.3.2.5.) ZADANIE ZAKOŃCZONE. Przebudowa drogi gminnej nr DG 450010Z Cisewo – Wielichówko. Etap-II. Zamknięcie nawierzchni. Wykonana w technologii frezu asfaltowego droga publiczna, gminna o nr DG 450010Z z uwagi na fakt, że wykonywano ją w okresie jesienno - zimowym (powód: nieuchwalenie budżetu w przewidzianym prawem terminie) nie została zamknięta warstwą wiążąco-ścieralną. Bardzo słoneczna pogoda wiosenna bieżącego roku spowodowała, że można szybciej niż to przewidywano przystąpić do zamknięcia nawierzchni warstwą z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu „slurry seal”. Zadanie zakończono.


1.5.) (Z.II.1.3.2.6.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Budowa wodociągu Niedźwiedź - Gajęcki Ług. Zadanie wprowadzone do realizacji a przesunięte z lat późniejszych. Powodem przesunięcia zadania jest budowa drogi wspomagającej wykonywanej w ramach inwestycji drogowej GDDKiA (druga nitka S10). Wodociąg będzie położony w koronie drogi wspomagającej. Biegnie ona terenami leśnymi i budowa wodociągu w latach późniejszych byłaby bardzo uciążliwa lub niemożliwe, na pewno - bardzo kosztowna. W miesiącu sierpniu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono już rozmowy z GDDKiA o umożliwienie budowy wodociągu w ich pasie drogowym. W miesiącu wrześniu spisane będzie porozumienie o zasadach czasowego przejęcia placu budowy od GDDKiA przez Gminę celem wybudowania wodociągu. 


 

1.6.) (Z.III.1.1.2.2.) ETAP UZYSKIWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ. SOM-ZIT: Budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie: Zadanie wartości ogólnej 2.565.400 zł dofinansowane zostało środkami zewnętrznymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1.607.999,95 zł. Obecnie trwają prace uzgodnieniowe pomiędzy biurami projektowymi Gminy i PKP, co do rozwiązań technicznych w miejscach styku dwóch inwestycji. Z uwagi na trudności z uzgodnieniem dokumentacji wystąpiono do dyrektora SSOM o osobisty nadzór i koordynację naszego zadania z PKP. W miesiącu wrześniu obiecane mamy spotkanie z dyrekcją PKP Poznań.


1.7.) (Z.III.1.1.2.3.) ETAP UZYSKIWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ. SKM Linia 351: Budowa, przystanków kolejowych (przesiadkowych) oraz urządzeń związanych z integracją transportu w ramach obszaru metropolitalnego: 1. Przystanek Miedwiecko; 2. Przystanek Reptowo. W maju podpisano umowę zabezpieczającą środki finansowe na zbudowanie przystanków PKP w wspomnianych dwóch lokalizacjach. Zadanie wartości ogólnej 830.374 zł dofinansowanie zostanie środkami zewnętrznymi (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko = POIiŚ )w kwocie 573.836 zł. Obecnie trwają prace uzgodnieniowe biur projektowych Gminy i PKP, co do rozwiązań technicznych w miejscach styku dwóch inwestycji. Z uwagi na trudności z uzgodnieniem dokumentacji także tego zadania wystąpiono do dyrektora SSOM o osobisty nadzór i koordynację naszego zadania z PKP. W miesiącu wrześniu obiecane mamy spotkanie z dyrekcją PKP Poznań.


1.8.) (Z.III.1.1.2.5.) ETAP REALIZACJI PROJEKTU BUBOWLANEGO. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci. Po wyłączeniu działki lapidarium z projektowego obszaru tj. z obszaru okolnicy, tzw. „Starej Kobylanki”, co jest skutkiem protestu mieszkańców (sprawa lapidarium na etapie odwołania złożonego przez Gminę do Ministerstwa Kultury) przystąpiono do dalszego projektowania. Dokumentacja jest już po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków i została złożona w m-cu czerwcu do starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Jednak w wyniku badania dokumentacji przez organ stwierdzono istniejącą kolizję na styku dróg gminnej i powiatowej. Dokumentacja zwrócona do biura projektowego oczekuje nowego rozwiązania technicznego zauważonej kolizji.


1.9.) (Z.III.1.3.2.1.) ETAP WYŁONIENIA WYKONAWCY. Budowa odcinka drogi nr 450001Z Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473 – Zadanie budowy drogi publicznej 450001Z dofinansowane będzie przez N-ctwo Kliniska w 60,7 % wartości zadania, tj. kwotą 997.983,02 zł. Całość zadania oszacowano na kwotę: 1.626.696,31 zł . Budowa jest możliwa dzięki zawartym porozumieniom dwustronnym o realizacji wspólnego przedsięwzięcia w roku 2017. Dofinansowanie Gminy wyniesie kwotę: 628.713,29 zł. Stroną odpowiedzialną za zorganizowanie przetargu i wyłonienie wykonawcy jest N-ctwo. Do prac Komisji przetargowej wydelegowany jest przedstawiciel urzędu oraz radny. W dniu 20.VI. otworzono oferty. Z uwagi na wyższe niż się spodziewano kwoty przetarg został powtórzony, …już 3’krotnie. Wybór najkorzystniejszej oferty powierzony został porozumieniem Nadleśnictwu Kliniska. Przewiduje się wzrost wartości zadania, ale jego wysokość określona będzie po decyzji wyboru najkorzystniejszej oferty. N-ctwo oczekuje decyzji Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych o możliwości wykorzystania posiadanej kwoty i potraktowania jej jako limitu roku 2018 nie zaś kwoty całkowitej zadania.


1.10.) (Z.III.1.3.2.2.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół . Plansze drogowe: Dr-1; Dr-2; Dr-3; Dr-4; Dr-5; – Roboty w toku. Wykonawcą jest firma STRABAG. Koszt całkowity inwestycji po uwzględnieniu rozwiązań kolizyjnych o których mowa poniżej (pkt: a.) do e.) a także z uwzględnieniem inspektorów nadzoru i wszystkich dokumentacji projektowych dla całości zadania =5.569.423 zł. Zaplanowano wydłużenie terminu wykonania zadania z uwagi na a.) opady występujące w okresie wczesnowiosennym, b.) kolizję z siecią ORANGE, c.) kolizję z siecią ENEA (słupy), d.) zlokalizowanym wysypiskiem śmieci pod koroną budowanej drogi, e.) przeprojektowanie zagospodarowania wód deszczowych. f.) doprojektowanie części drogowo – placowo – manewrowej przy budynku remizy strażackiej OSP Kobylanka oraz Centrum Kultury i Rekreacji. Wniosek taki wpłynął od Wykonawcy do Urzędu. Planowany nowy termin zakończenia: 30.X.2018. Obecnie wykonawca posiada projektowe rozwiązania wszystkich kolizji i wykonuje roboty budowlane.


1.11.) (Z.III.1.3.2.3.) ZADANIE ZAKOŃCZONE (CZERWIEC.2018). Budowa ulicy Bolesława Chrobrego Boczna w Kobylance. Wykonawca, firma Emulex. Wartość zadania całkowita wraz z inspektorem nadzoru oraz dokumentacją projektową wyniosła 111.273 zł brutto (wartość WPF). Droga na podbudowie z frezu bitumicznego grub. 15 cm w miejscach gdy brak wzmocnionego podłoża. Następnie warstwa wyrównawcza wykonana masą mineralno asfaltową GE w ilości 100 kg/m2 (do 4 cm). Górne warstwy to: warstwa z masy emulsyjnej asfaltowej GE grub. 6 cm oraz z masy emulsyjnej „slurry seal” grub, 2 cm.


1.12.) (Z.III.1.3.2.5.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie – Prace w toku. Wykonano podbudowy, oraz nakładki z mas asfaltowych. Prowadzone są roboty drogowe w zakresie wykonywania indywidualnych wjazdów do nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy. Wykonawcą jest firma STRABAG. Koszt inwestycji wraz z uwzględnieniem kosztów ins. Nadzoru i wykonanych dokumentacji projektowych =2.149.764 zł. Inspektor nadzoru, Firma Kaczmarek. Termin wykonania zadania 170 dni od chwili przekazania dla wykonawcy placu budowy. Rozpoczęcie robót 7 maj. Planowany termin zakończenia: 30.X.2018. Obecnie wykonywane są roboty kończące zadanie.


1.13.) (Z.III.1.3.2.15.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Wykup gruntów pod budowę sieci dróg gminnych zaplanowanych w opracowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Prace w toku. Jest to konsekwencja powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na tego rodzaju działania inwestycyjne Gmina zakłada roczny plan wykupu nieruchomości gruntowych w wysokości 50 tys. zł. Planowany termin zakończenia: 30.XII.2018.


1.14.) (Z.III.1.3.2.17.) WIERZYTELNOŚĆ umowa z GK Toruń nr 3808-02788 z dn. 22.I.2009 r. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo. Zadanie zakończone w roku 2009 i wykupione przez Gminę od wykonawcy robót budowlanych. Raty wykupu ustalono w okresie 2009 do 2018. W I kw. Br. dokonano ostatniej płatności do banku. Kwota ostatniej raty wyniosła 11.036 zł.


1.15.) (Z.III.1.3.2.18.) ETAP OGŁOSZENIA PRZETARGU. Przebudowa węzła cieplnego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie. Zadanie do wykonania w trakcie trwania rozbudowy SP Kobylanka z powodu zaprojektowania i wykorzystania w świetlicy wiejskiej w Bielkowie szkolnych pieców gazowych. Obecnie demontowane są piece CO w obiekcie szkolnym oraz opracowywana jest specyfikacja do przetargu na roboty budowlane. Przetarg odbędzie się na przełomie miesięcy IX i X 2018 roku.


1.16.) (Z.III.1.3.2.19.) ETAP PRZYGOTOWYWANIA PRZETARGU. Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów oraz infrastruktury drogowej. Dokumentacja jest już po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków i została złożona w m-cu maju do starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Ogłoszono już przetarg na roboty budowlane. Oczekujemy wyboru oferenta. W roku 2018 przewidywane jest wykonanie robót ziemnych związanych z odwodnieniem korony drogi a także roboty elektryczne ziemne (okablowanie) celem posadowienia lamp oświetlenia ulicznego. Całkowita planowana wartości inwestycji to 2.320.300 tys. zł brutto (Wartość WPF).


1.17.) (Z.III.1.3.2.20.) ETAP ZLECENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO. Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie. Jest to zadanie przesunięte z lat późniejszych do realizacji w roku 2018-2022. W roku bieżącym zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na fakt uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części m. Niedźwiedź w zakresie ok. 200 ha nowych powierzchni , istnieje pilna konieczność zagospodarowania ścieków socjalno bytowych z tej miejscowości. Aby było to możliwe należy dokończyć kanalizację m. Reptowo, aby powstała technologiczna możliwość transportowania ścieków z Niedźwiedzia do oczyszczalni. W trakcie tego zadania podłączane będą istniejące zabudowania Reptowa położone na zachód od głównego skrzyżowania (przy Kościele) .


1.18.) (Z.III.1.3.2.21.) ETAP ZLECENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu. Jest to zadanie przesunięte z lat późniejszych do realizacji w roku 2018-2022. W roku bieżącym zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja właściwa poprzedzona zostanie opracowaniem koncepcyjnym obejmującym całe sołectwo. Przy okazji stworzenia możliwości przejęcia ścieków z terenów inwestycyjnych (mpzp z roku 2017) opracowane będzie i w pierwsze kolejności wykonane podłączenie starej części miejscowości.


1.19.) (Z.III.1.3.2.22.) ETAP OGŁOSZENIA PRZETARGU. Budowa punktów oświetlenia ulicznego. Podpisano juz umowę z „ENEA Operator Oświetlenie” na: a.) wykonanie dowieszeń opraw oświetleniowych w punktach spełniających kryteria techniczne (istniejący słup) oraz społeczne, gdyż wybór miejsc jest wynikiem konsensusu społecznego. Zakończono prace związane z opisem zamówienia publicznego na b.) budowę nowych punktów oświetleniowych. Ilość nowopowstałych punktów oświetlenia drogowego, która powstanie w ramach tego zadania inwestycyjnego wyniesie 197 nowych opraw świetlnych. I etap prac (dowieszenia) został już zrealizowany i oczekujemy jedynie włączenia energii pod zainstalowane oprawy. Pozostała ilość to budowa nowych punktów wraz z słupami w ramach uzyskanego po zrobieniu dokumentacji projektowej pozwolenia na budowę . W miesiącu październiku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy punktów oświetlenia ulicznego.


1.20.) (Z.III.1.3.2.23.) POROZUMIENIA Z OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI . Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumień Gminy z osobami fizycznymi i prawnymi. Gmina realizuje zadania inwestycyjne poprzez finansowanie ich budowy przez osoby fizyczne i prawne. Wybudowana tak infrastruktura wod-kan, na mocy treści uchwały Rady Gminy może być przez Gminę przejmowana w zasób jej środków trwałych. Odbywa się to poprzez odkupienie tego majątku, na warunkach zawartych w spisywanych wcześniej porozumieniach.


1.21.) (Z.III.1.3.2.24.) ETAP PROJEKTOWANIA. Przebudowa tranzytowego rurociągu wodociągowego w Zieleniewie. Z uwagi na sytuację kryzysową, tj. niezgodnym z mapami geodezyjnymi przebiegiem trasy rurociągu wodociągowego w terenie (błąd ok. 4 metrów w bok) a trwającą aktualnie budową budynku mieszkalnego, który w związku z błędem na mapach zaprojektowano na trasie rurociągu tranzytowego istnieje pilna konieczność wykonania dokumentacji projektowej i przebudowania kilkuset metrów tegoż rurociągu. Podpisano w czerwcu umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Przewidywany a wynikający z podpisanej umowy termin uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę to maj 2019 roku.


1.22.) (Z.III.1.3.2.25.) ETAP - DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ. Budowa dwóch lokali socjalnych w m. Kobylanka, na działce dz. 174/4. Zadanie planowane jest do wykonania w roku 2019. Jest wyszczególnione w założeniach finansowych Gminy. WPF - koszt planowany 250 tys.


1.23.) (Z.III.1.3.2.26.) ETAP PRZYGOTOWYWANIA PRZETARGU. Budowa dwóch lokali socjalnych w m. Reptowo, na działce dz. 221/4. Otrzymano decyzję pozwolenia na budowę w dniu 17.VIII.2018. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Z uwagi na wyższy od oczekiwanego koszty budowy wystąpiono do Rady Gminy o zwiększenie limitu dla tego zadania. Przetarg wygrała firma PPHU Zofia Kurzymska. Kwota brutto wykonania zadania 541.347,30 zł. Po zwiększeniu limitu przez RG na sesji we wrześniu podpisana zostanie umowa na wykonanie budynku socjalnego, w którym będą znajdowały się dwa mieszkalne lokale socjalne.


1.24.) (Z.III.1.3.2.27.) ETAP OPRACOWYWANIA KONCEPCJI PROJEKTOWEJ. Budowa Szkoły Podstawowej w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160 – wyłoniono wykonawcę prac projektowych budowy nowej Szkoły. Obecnie trwa oczekiwanie zespołu projektantów na uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z tym przewidziana do przedłożenia Gminie koncepcja projektowa jak miała powstać do końca wrześnie 2018 roku będzie przedłużona. W miesiącu czerwcu, projektant wystąpi do Starostwa Powiatowego w Stargardzie o pozwolenie na rozbiórkę starej części Szkoły.


1.25.) (Z.III.1.3.2.28.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance (Plansza poglądowa), (Rzut poziomy) Przekazano plac budowy w dniu 20 lipca 2018 roku. W przetargu nieograniczonym wzięły udział 3 firmy. Najniższą cenę w wysokości 4.818.484 zł, zaoferowała firma LEPIKO Sp. z. o.o z Poznania. Planowany termin zakończenia budowy Szkoły to sierpień 2019. Brany jest pod uwagę inny, skrócony termin zakończenia budowy z terminem na koniec marca 2019. Nadzór inwestycyjny powierzono: Firma Ogólnobudowlana Piotr Oleszkiewicz, Wołczkowo. Obecnie trwają roboty budowlane których tempo wskazuje, że możliwy jest termin zakończenia w marcu 2019.


1.26.) (Z.III.1.3.2.30.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jęczydole. Wybrano wykonawcę robót JUL-DOM Szczecin. Wartość budowy z dokumentacją, insp. Nadzoru oraz wykonawstwem: = 650.169 zł. Termin zakończenia: 31.X.2018. Prace budowy boiska na ukończeniu.


1.27.) (Z.III.1.3.2.31.) ZADANIE W TOKU REALIZACJI. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielkowie. Zakończono przetarg na wykonawcę zadania. Wybrano wykonawcę robót JUL-DOM Szczecin. Wartość budowy z dokumentacją, insp. Nadzoru oraz wykonawstwem: = 459.393 zł. Termin zakończenia: 31.X.2018. Prace budowy boiska w toku.


 

1.28.) (Poza WPF) SPISANO POROZUMIENIE I PODJĘTO UCHWAŁĘ RG BUDOWY DROGI. Budowa drogi Jezierzyce centrum Rekowa. Podpisano porozumienie pomiędzy Miastem Szczecin, Nadleśnictwem Kliniska i Gminą Kobylanka w przedmiocie realizacji wspólnej inwestycji drogowej. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinków drogi gminnej i leśnej łączącej osiedle Szczecin – Jezierzyce z miejscowością Rekowo o długości ok. 2,672 km wraz z utworzeniem terenu zagospodarowanego turystycznie. Projekt ten wpisuje się w opracowany już i przewidziany do realizacji projekt rewitalizacji okolnicy Rekowa którego budowa ruszy w IV kw. 2018 roku. Droga będzie wykonana w technologii „płyt „jumbo”. Wykonanie dokumentacji przewidziane jest na k./marca 2019, zaś do września, fizyczne jej wykonanie.


1.29.) Poza WPF. ZADANIE ZAKOŃCZONE (MAJ.2018). Budowa wiat na terenie Centrum Kultury i Rekreacji – Zadanie wykonywane z inicjatywy Sołectwa Kobylanka a realizowane w dużej części społecznie przez członków KGW Kobylanka. Koszt materiałów i prac specjalistycznych bez nakładów społecznych skalkulowano jako sumę: więźba=8137; blacha=5856; drobne materiały=2500; roboty fachowe=6330. Koszt całkowity ~23 tys. zł.


2.) Aktualnie realizowane działania renowacyjno - remontowe w Gminie Kobylanka.

2.1.) W okresie bieżącego roku wyremontowano wiele km dróg. Choć remonty te były okupione przestojami i awanturami związanymi z używanym materiałem (tłuczeń kolejowy) to przyznać należy, że ilość remontów bieżących dróg gruntowych jest ilością zauważalną. Na półrocze 2018 roku kwota zaangażowanych środków finansowych na remonty dróg gruntowych wyniosła 107.646 zł. W roku 2018 przewidujemy wykonać 12,5 km remontów dróg gruntowych. Znaczna ich cześć jest już wykonana. W przedmiocie używanego materiału do remontów dróg (tłuczeń) przez trzy miesiące trwał spór w przestrzeni publicznej, czy aby wolno było dopuścić go do tego rodzaju robót. Skarżący wychodzili z założenia, że z samej klasyfikacji tego materiału jako „odpad” należało jednocześnie wywieść tezę o jego szkodliwości na ludzi. Tak nie jest. Aby tego dowieść musieliśmy przerwać roboty drogowe na blisko trzy miesiące i uzyskać takie potwierdzenie o braku szkodliwości materiału na drodze badań laboratoryjnych. Wyniki: a.) materiału z torowiska Reptowo – Szczecin Dąbie; b.) materiału z torowiska Reptowo – Stargard. Dokonano też oddzielnego badania materiału pobranego z dróg gminnych na obecność związków impregnatowych. Wszystkie badania wykazują dopuszczalną zawartość pierwiastków i związków chemicznych w materiale którym był tłuczeń kolejowy.


2.2.) W okresie bieżącego roku poddano konserwacji i renowacji istniejące na majątku gminnym rowy melioracyjne. Dla skuteczności działań władz Gminy w sferze gospodarki wodnej od trzech lat sukcesywnie komunalizowane są rowy melioracyjne. Gmina przejęła tym sposobem kontrole nad gospodarką wodną na swoim terenie. W roku bieżącym planujemy dokonać renowacji i konserwacji rowów i urządzeń wodnych w ilości:

- renowacje i konserwacje rowów melioracyjnych o łącznej długości 4,3 km,

- czyszczenia i naprawy 45 przepustów i 1 inną budowlę wodną,

Łączny koszt wg zawartych umów z wykonawcami wynosi 62,3 tys. zł. Na koniec II kw.br., wydatkowano już 41.230 zł. Stworzono także bazę danych gminnych rowów melioracyjnych i wrysowano je na mapy systemu informacji przestrzennej.


 

3.) Wyniki finansowe Gminy na koniec lipca 2018 roku
* 2014. Początek kadencji. Ogółem zadłużenie rejestrowane wyniosło: 23 426 628,46 zł. (Źródło: D.Urz.W.Z., rok 2015, poz:3162. str.58) + debet w rachunku bieżącym Gminy na kwotę ~ 1,5 mln zł (źródło: uzasadnienie wójta Gminy do uchwały o Programie Postępowania Naprawczego z 2014 roku).
 

Mirosław Przysiwek

[I] Wynik budżetowy jest różnicą wykonanych dochodów i wydatków ogółem (bieżących i majątkowych). Wynik budżetowy uwzględnia zatem dochody majątkowe (np. z sprzedaży nieruchomości) i wydatki majątkowe (realizowane inwestycje).

[2] Prawo finansów publicznych nie zawiera definicji nadwyżki operacyjnej. W nauce o finansach publicznych przyjęło się, iż nadwyżkę operacyjną stanowi dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Odpowiednio wynik ujemny między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny.

 

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31