Ostrzeżenia Pogodowe

Czwartek - 28.05.2020

Władze Gminy

  Gmina Kobylanka realizuje swoje zadania poprzez organy:

 • radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) oraz
 • wójta (organ wykonawczy)

Rada gminy tworzy mniejsze jednostki administracyjne (tzw. jednostki pomocnicze gminy) w postaci sołectw.

O ustroju gminy stanowi jej statut.

Siedzibą Władz Gminy Kobylanka jest Urząd Gminy Kobylanka.

Stanowisko Wójta Gminy Kobylanka piastuje Julita Pilecka.
Obecny skład Rady Gminy.

Pozostali członkowie władz gminnych:
 •  - zastępca wójta
 • Jolanta Kazberuk - sekretarz
 • Bożena Hok - skarbnik

 Zadania i kompetencje samorządu gminnego obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Kompetencje Wójta:

 • wykonywanie uchwał,
 • przygotowywanie projektów uchwał,
 • przygotowywanie projektu budżetu,
 • sprawowanie funkcji kierownika urzędu,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz.

Kalendarz wydarzeń

Maj 2020
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31